کد مطلب : 43247 تاریخ مطلب : 1398/09/17

نامه اتاق اصناف تهران در خصوص شناسايي و ثبت تمامي مراکز نگهداري کالا در حوزه اطلاعاتي مالکيت , مکان و موجودي کالا در سامانه جامع انبار و سامانه موجودي

نامه اتاق اصناف تهران در خصوص شناسايي و ثبت تمامي مراکز نگهداري کالا در حوزه اطلاعاتي مالکيت , مکان و موجودي کالا در سامانه جامع انبار و سامانه موجودي

نیمتا روزنامه های صبح کشور