اعضای هیأت مدیره

رییس اتحادیه

جناب آقاي علیرضا مهران پور
رییس اتحادیه

نایب رئیس اول

جناب آقاي عبدالله اسفندیاری
نایب رئیس اول

نایب رییس دوم

جناب آقاي مهرداد کریمی
نایب رئیس دوم

دبیر

جناب آقاي حسین زندیه
دبیر

خزانه دار

جناب آقاي حسین پورکاظمی
خزانه دار

عضو هيات مديره

جناب آقای حسن گل کار
عضو هيات مديره

عضو هيات مديره

جناب آقای ابراهیم زمانی
عضو هيات مديره

بازرس

جناب آقاي سعيد صادقي
بازرس
نیمتا روزنامه های صبح کشور