کد مطلب : 38381 تاریخ مطلب : 1398/02/18

نامه معاونت محترم نظارت بر اماکن عمومي در خصوص دستورالعمل رعايت مقررات و ضوابط و تامين نظم و امنيت در ماه مبارک رمضان

نیمتا روزنامه های صبح کشور