کد مطلب : 38292 تاریخ مطلب : 1398/02/08

نامه اتاق اصناف تهران در خصوص ممنوعيت ترويج مدلهاي شلوار و مانتو ( لشي )

نامه اتاق اصناف تهران در خصوص ممنوعيت ترويج مدلهاي شلوار و مانتو ( لشي )

نیمتا روزنامه های صبح کشور