کد مطلب : 40859 تاریخ مطلب : 1398/05/20

نامه اتاق اصناف تهران در خصوص کنترل و نظارت بر درج قيمت الصاق برچسب يا اتيکت روي کالا يا نصب تابلو و نرخنامه

نامه اتاق اصناف تهران در خصوص کنترل و نظارت بر درج قيمت الصاق برچسب يا اتيکت روي کالا يا نصب تابلو و نرخنامه

نیمتا روزنامه های صبح کشور