کد مطلب : 38291 تاریخ مطلب : 1398/02/08

نامه اتاق اصناف تهران در خصوص جريمه استفاده از اتباع خارجي فاقد پروانه کار

نامه اتاق اصناف تهران در خصوص جريمه استفاده از اتباع خارجي فاقد پروانه کار

نیمتا روزنامه های صبح کشور