کد مطلب : 26346 تاریخ مطلب : 1397/02/19

افتتاح دپارتمان تخصصي آرايشي ،بهداشتي وعطريات اتحاديه صنف خرازي فروشان تهران

افتتاح دپارتمان تخصصي آرايشي ،بهداشتي وعطريات اتحاديه صنف خرازي فروشان تهران
دپارتمان تخصصي آرايشي- بهداشتي وعطريات اتحاديه صنف خرازي فروشان تهران افتتاح شد. به گزارش روابط عمومي اتحاديه خرازي فروشان تهران، باحضور اعضاي کميته پيگيري مبارزه با قاچاق لوازم آرايشي-بهداشتي وعطريات دپارتمان تخصصي آرايشي-بهداشتي و عطريات با هدف همکاري با اعضاي کميته مذکور وآموزش هاي تخصصي افتتاح شد.
براساس اين گزارش درهفتمين جلسه اين کميته که دراتحاديه صنف خرازي برگزار شد، نحوه هماهنگي بازرسين سازمانها ،نهادها واتحاديه ها درخصوص بازار لوازم بهداشتي -آرايشي وعطريات به بحث گذاشته وبه تصويب رسيد. گفتني است اتحاديه صنف خرازي باهدف ساماندهي بازار وجلوگيري ازقاچاق لوازم آرايشي بهداشتي وعطريات ميزبان جلسات کميته مبارزه با قاچاق بوده وبلافاصله مصوبات رابه بازرسين واعضاي اتحاديه ابلاغ مي نمايد.

نیمتا روزنامه های صبح کشور